Breadcrumbs

Haptotherapie

 • Haptotherapie

  Haptotherapie

  In onze samenleving hechten mensen veel waarde aan het denken. Het voelen is daardoor ondergeschikt geraakt. En dat terwijl 93% van onze gesproken communicatie non-verbaal is. Als er geen evenwicht is tussen verstand en gevoel raakt de mens op den duur uit balans: het is moeilijker om keuzes te maken, of er worden verkeerde keuzes gemaakt namelijk tegen het gevoel in, spanningen lopen op, je raakt in de knoop of je raakt jezelf kwijt, wordt overspannen, ongelukkig, burnout e.d. Het kan ook zijn, dat door bepaalde gebeurtenissen het gevoel onderdrukt is geraakt.

  Door middel van haptotherapie leer je in contact te komen met je gevoel, en je bewust te worden van de dieper in het lichaam opgeslagen gevoelens en emoties. In het lichaam zijn gevoels-ervaringen opgeslagen. Als de beleving van het voelen en je gevoelsleven opnieuw in je leven betrokken wordt, kan de balans hersteld worden. Je gaat van overleven naar leven. Zo ontstaat een opening om te ervaren wie je diep van binnen bent. En kun je ook steeds meer jezelf zijn, jezelf neerzetten, je grenzen aangeven. De man of vrouw worden die je bent en misschien nu nog niet kan zijn. Als je door deze zelfverkenning het gevoel weer een plaats geeft in je leven, maak je een groei en ontwikkeling door. Je bent op weg naar het pad dat jij wilt gaan.

  Het gaat om voelen van binnenuit. De haptotherapeut gidst hierbij. Zo word je je bewust van je innerlijke en uiterlijke bewegingen en eventuele blokkades hierin. Het doel is dat je gaat vertrouwen op je gevoel en de signalen van je lichaam. Zodoende herstel je de eenheid van lichaam en geest. Je komt weer in contact met jezelf. Als je een goed contact hebt met je lichaam kun je jezelf beter dragen, je grenzen aangeven en vitaler in het leven staan. Door deze ervaringen ontwikkel je de stevigheid en de eigenheid om de weg te volgen die jij wilt. In evenwicht en harmonie kun je zijn wie je werkelijk bent.

 • Haptotherapie betalingsvoorwaarden

  Betalingsvoorwaarden
  Effeta praktijk voor haptotherapie

  consult c.q. sessie

  1. De door de haptotherapeut aan een patiënt / cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuur datum te worden voldaan.

  2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichting heeft voldaan.

  3. Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

  4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 80,-.

 • Haptotherapie kan helpen bij

  Haptotherapie kan helpen bij:

  Haptotherapie kan helpen bij:

  • je beter in je vel te voelen
  • in evenwicht te komen
  • keuzes te maken
  • jezelf terug te vinden
  • steviger worden (spreken in het openbaar) 

   en bij:

  • overbelasting, zowel lichamelijk als geestelijk
  • preventie en behandeling van stressklachten, overspannenheid en burnout
  • psychosomatische klachten
  • vragen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling
  • levens- en zingevingsvragen